گرانیت مشکی

بازدید : 1127   |      

کد محصول : 1027

گرانیت مشکی در ابعاد 40 طولی با ضخامت 2 سانتی متر
گرانیت مشکی در ابعاد 30 طولی با ضخامت 3 سانتی متر

گرانیت مشکی در ابعاد 40 طولی با ضخامت 2 سانتی متر
گرانیت مشکی در ابعاد 30 طولی با ضخامت 3 سانتی متر