فراوری مواد معدنی

خدمات فنی مهندسی

فرآوری را استحصال ماده معدنی پس از استخراج ماده معدنی تا رسیدن  به مرحله اجرایی از ارکان مهمی است. این شرکت با در اختیار داشتن واحد فرآوری سنگ آهن: سنگ آهن را پر عیار نموده و در نظر دارد تا در زمینه فرآوری سایر مواد معدنی خام  نیز قدمی بردارد.