اکتشاف مواد معدنی

خدمات فنی مهندسی

شرکت صنایع ذوب و فولاد کوثر ره آورد توس قادر است کلیه مراحل اکتشافات معدنی را از مراحل اولیه پیجویی و نمونه برداری  و همچنین بررسی های عمومی مناطق مختلف تا مراحل تفصیلی و ارزیابی ذخائر معدنی را انجام دهد.

این شرکت توانایی ارائه خدمات اکتشافات منابع زیر سطحی اعم از کانسار های فلزی و غیر فلزی و سایر منابع زیر سطحی را داراست. مشروح ارائه خدمات در این حیطه به شرح زیر است; 

1_ بررسی های زمین شناسی : پیجویی و پتانسیل های مناطق مستعد کانی سازی معدنی

2_ تهیه انواع نقشه های زمین شناسی و معدنی در مقیاس های مختلف معدنی و بررسی های زمین شناسی ساختمانی 

3_ نمونه گیری : بررسی نمونه ها و مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی

4_مطالعات اکتشافی با استفاده از انواع روش های ژئو فیزیکی و تلفیق اطلاعات 

5_ حفاری اکتشافی : مطالعه مغزه های گمانه ها

6_ مدل سازی عیاری و تعیین ذخائر معدنی و ارزیابی آنها به روش های مختلف 

7_ بررسیث عیار حد برای مناطق مختلف و بررسی خطا و واریانس 

8_ بررسی مواد معدنی استخراج شده از نظر کیفیت برای فرآوری 

9_ مدل سازی سه بعدی زمین شناسی توده های معدنی مقید به لایه های اطلاعاتی و اکتشافی مختلف 

10_ مطالع اقتصادی طرح های مختلف معدنی و کانه آرایی